Tuis

Oorsig

Die Skool vir Psigososiale Onderwys fokus op die bio-psigo-sosio-spirituele welstand van leerders, onderwysers, skole en die onderwyssisteem as geheel. Hoewel slegs een amptelike skoolvak, naamlik Lewensoriëntering, onder die skool ressorteer, bied die Skool die noodsaaklike biologiese, sielkundige, sosiale en spirituele onderbou aan voornemende en diensdoenende onderwysers om leerders holisties te ontwikkel.

Bewegingsonderwys se klem val op die gesonde fisieke ontwikkeling van leerders, Opvoedkundige Sielkunde gee veral aandag aan die gebalanseerde sielkundige ontwikkeling van die kind, Lewensoriëntering se aksent is op die skoolvak en die sielkundige, sosiale en spirituele ontvouing van die leerder, terwyl Leerderondersteuning onderwysers toerus om leerders wat hindernisse tot leer ervaar, betekenisvol te ondersteun.

Die Skool vir Psigososiale Onderwys ondersteun gehalte onderwysersopleiding deur middel van fokusse op die holistiese ontwikkeling van die leerder en die daarstel van deernisvolle onderwysers wat omgee, spesialis bewegings-, lewensoriëntering- en leerderondersteuningsopvoeders asook lekeberaders. 

Studierigtings