Hierdie fakulteit het ten doel om ’n leier in nagraadse opleiding en ondersteuning te wees en om nuwe benaderings te ondersoek om kundiges op die verskillende gebiede van onderwysleierskap op te lei. Ons bied gespesialiseerde nagraadse opleidingsprogramme wat sal verseker dat studente die nodige kennis, vaardighede, waardes en motivering verkry om verdere studies in opvoedkunde aan te pak. Ons bevorder, koördineer en doen wetenskaplike navorsing in onderwysprobleme op alle vlakke deur voorgeskrewe opleidingsprogramme. Ons bevorder studente wat die vermoë toon om provinsiale, nasionale en internasionale praktyke en tendense en die implikasies daarvan vir nasionale ontwikkeling te beoordeel.

 

Honneursgraad in Opvoedkunde

PROGRAMME

Kwalifikasiekode

Kurrikulum

Sluitingsdatum vir 2021 aansoeke

Afrikaanse Taalonderwys

4EB L01

O601P

14 Augustus  2020

Inligtingstegnologie-Onderwys

4EJ L01

O601P

14 Augustus  2020

Rekenaartoepassingstegnologie-Onderwys

4BG L01

O601P

14 Augustus 2020

Kurrikulumstudies

4ED L01 Contact

4EC L01 Distance

O601P/V/

ODL

14 Augustus 2020

Onderwysbestuur en -Leierskap

4EW L01 Contact

4EX L01 Distance

O601P/V/M/ODL

14 Augustus 2020

Opvoedkundige Sielkunde

4EF  L01

O601P

31 Julie 2020

Onderwys vir Spesiale Behoeftes

4 EQ L01 Contact

 ES L01 Distance

O601P/V/M/ODL

14 Augustus 2020

Lewensoriëntering

4EU Contact

EV L01 Distance

O601P/ODL

14 Augustus 2020

English Language Education

4EG L01

O601P

14 Augustus 2020

Geografie-Onderwys

4EH  L01

O601P

14 Augustus 2020

Omgewings Opvoeding

4ET  L01

O601P

14 Augustus 2020

Geskiedenis-Onderwys

4BF L01

O601P

14 Augustus 2020

Wiskunde-Onderwys

4EM Contact

EL  L01 Distance

O601P/M/

ODL

14 Augustus 2020

Liggaamlike Opvoeding

4EN  L01

O601P

14 Augustus 2020

Lewenswetenskappe-Onderwys

4EK  L01

O601P

Ms Anitia Lubbe

Fisiesewetenskappe-Onderwys

4EP  L01

O601P

Ms Anitia  Lubbe

Tegnologie-Onderwys

4ER  L01

O601P

Mnr Albert Kemp

Nagraadse onderwyssertifikaat - Seniorfase en verdere onderwys en opleidingsonderrig (GR. 7 - 12) 4DC G01 Contact 0100P  1 Junie 2020

 

Meestersgraad in Opvoedkunde (MEd)


Program Programkode Kurrikulumkode Closing dates
Onderwysreg 4CG N01
O801P
 
Opvoedkundige Sielkunde 4CH N01
O801P
 
Internasionale en Vergelykende Opvoedkunde 4CJ N01 O801P  
Wiskunde-onderwys 4CK N01 O801P  
Onderwys vir Spesiale Behoeftes 4CL N01 O801P  
Filosofie van Opvoedkunde 4CM N01 O801P  
Bewegingsonderwys 4CN N01 O801P  
Rekenaarwetenskaponderwys 403 131 O812P  
Onderwysbestuur en Leierskap 4CB N01  O801M  
Wiskunde-/Wetenskaponderwys 403 114  O814M  
Nagraadse onderwyssertifikaat - Seniorfase en verdere onderwys en opleidingsonderrig (GR. 7 - 12) 4DC G01 Contact 0100P  1 Junie 2020

 

Doctorsgraad in Opvoedkunde (PhD)


Program Programkode Kurrikulumkode
Lewenswetenskappe-onderwys 4CA R10 O901P
Onderwysbestuur
4CA R06 O901P/M
Onderwysreg 4CA R05 O901P
Opvoedkundige Sielkunde 4CA R07 O901P
Vergelykende Opvoedkunde 4CA R01 O901P
Wiskunde-onderwys 4CA R09 O901P
Onderwys vir Spesiale Behoeftes
4CA R14 O901P
Filosofie van Opvoedkunde 4CA R11 O901P
Liggaamlike Opvoeding 4CA R12 O901P
Rekenaarwetenskaponderwys
4CA R02 O901P
Kurrikulumstudies
4CA R03 O901P/M

Hierdie programme is by die Hoër Onderwys Kwaliteitskomitee (HOKK) van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) in Suid-Afrika geakkrediteer. Ons bied verskillende navorsingsgebiede aan wat deur vakkundiges in hulle navorsingsprojekte/fokusgebiede of in spesialisasie met hoogs gekwalifiseerde studieleiers en promotors gedek word.  Navorsing word uitgevoer binne die reeks fokuspunte van die fakulteit, met navorsingsprojekte wat óf deel van Suid-Afrikaanse óf van internasionaal-befondsde projekte is.

  • Ons nagraadse grade kan op ’n voltydse of deeltydse basis verwerf word.
    • MEd-studies kan binne ’n minimum van een jaar tot ’n maksimum van drie jaar verwerf word.
    • PhD-studies kan binne ’n minimum van twee jaar of ’n maksimum van vier jaar verwerf word.
  • Daar is slegs twee maniere om navorsing vir ’n PhD in te dien:
    • ’n Navorsingstesis.
    • Navorsingsartikels oor ’n goedgekeurde navorsingsonderwerp om aan die vereistes vir ’n PhD-graad te voldoen (sien vereistes).

Om die program in nagraadse studies toeganklik te maak sonder om die hoë gehalte van navorsing te beperk, word ’n goedgekeurde navorsingsondersteuningsprogram aangebied. Studente word tydens hulle eerste jaar van inskrywing deur vakkundiges in die fakulteit gemoniteer en toegerus sodat hulle daarin kan slaag om goedgekeurde voorleggings op hulle navorsingsgebied in te dien. Een van die voordele van ’n aansoek vir nagraadse studie is die beskikbaarheid van die deeltydse en voltydse nagraadse beurse wat deur die NWU en die fakulteit befonds word.