Hierdie fakulteit het ten doel om ’n leier in nagraadse opleiding en ondersteuning te wees en om nuwe benaderings te ondersoek om kundiges op die verskillende gebiede van onderwysleierskap op te lei. Ons bied gespesialiseerde nagraadse opleidingsprogramme wat sal verseker dat studente die nodige kennis, vaardighede, waardes en motivering verkry om verdere studies in opvoedkunde aan te pak. Ons bevorder, koördineer en doen wetenskaplike navorsing in onderwysprobleme op alle vlakke deur voorgeskrewe opleidingsprogramme. Ons bevorder studente wat die vermoë toon om provinsiale, nasionale en internasionale praktyke en tendense en die implikasies daarvan vir nasionale ontwikkeling te beoordeel.

 

Honneursgraad in Opvoedkunde


Program Program kode Kurrikulumkode Sluitingsdatum vir 2020 aansoeke
Afrikaanse Taalonderwys 4EB L01  O601P 15 Augustus 2019
Inligtingstegnologie-Onderwys 4EJ L01  O601P 15 Augustus 2019
Rekenaartoepassingstegnologie-onderwys 4BG L01  O601P 15 Augustus 2019
Kurrikulumstudies 4ED L01 (kontak) -  4EC L01 (afstand)  O603P/V 15 Augustus 2019
Onderwysbestuur, -reg en ‑stelsels 4EW L01 (kontak) - 4EX L01 (afstand)  O605P/V/M 15 Augustus 2019
Opvoedkundige Sielkunde 4EF L01  O607P 31 Julie 2019
English Language Education 4EG L01  O608P 15 Augustus 2019
Geografie-onderwys 4EH L01  O610P 15 Augustus 2019
Geskiedenisonderwys 4BF M01  O601P 15 Augustus 2019
Onderwys vir Spesiale Behoeftes 4EQ L01 O601P 15 Augustus 2019
Leerderondersteuning 464 148  O618P/V/M 15 Augustus 2019
Lewensoriëntering 4EV L01  O601P 15 Augustus 2019
Lewenswetenskappe-onderwys 4EK L01  O612P 15 Augustus 2019
Wiskunde-onderwys 4EM L01 (contact) - 4EL L01 (distance)  O614P 15 Augustus 2019
Bewegingsonderwys 4EN L01  O614P 15 Augustus 2019
Fisiese Wetenskappe-onderwys 4EP L01  O615P 15 Augustus 2019
Tegnologie-onderwys 4ER L01  O617P 15 Augustus 2019

 

 

 

Meestersgraad in Opvoedkunde (MEd)


Program Programkode Kurrikulumkode
Onderwysreg 4CG N01
O801P
Opvoedkundige Sielkunde 4CH N01
O801P
Internasionale en Vergelykende Opvoedkunde 4CJ N01 O801P
Wiskunde-onderwys 4CK N01 O801P
Onderwys vir Spesiale Behoeftes 4CL N01 O801P
Filosofie van Opvoedkunde 4CM N01 O801P
Bewegingsonderwys 4CN N01 O801P
Rekenaarwetenskaponderwys 403 131 O812P
Onderwysbestuur en Leierskap 4CB N01  O801M
Wiskunde-/Wetenskaponderwys 403 114  O814M

 

Doctorsgraad in Opvoedkunde (PhD)


Program Programkode Kurrikulumkode
Lewenswetenskappe-onderwys 4CA R10 O901P
Onderwysbestuur
4CA R06 O901P/M
Onderwysreg 4CA R05 O901P
Opvoedkundige Sielkunde 4CA R07 O901P
Vergelykende Opvoedkunde 4CA R01 O901P
Wiskunde-onderwys 4CA R09 O901P
Onderwys vir Spesiale Behoeftes
4CA R14 O901P
Filosofie van Opvoedkunde 4CA R11 O901P
Liggaamlike Opvoeding 4CA R12 O901P
Rekenaarwetenskaponderwys
4CA R02 O901P
Kurrikulumstudies
4CA R03 O901P/M

Hierdie programme is by die Hoër Onderwys Kwaliteitskomitee (HOKK) van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) in Suid-Afrika geakkrediteer. Ons bied verskillende navorsingsgebiede aan wat deur vakkundiges in hulle navorsingsprojekte/fokusgebiede of in spesialisasie met hoogs gekwalifiseerde studieleiers en promotors gedek word.  Navorsing word uitgevoer binne die reeks fokuspunte van die fakulteit, met navorsingsprojekte wat óf deel van Suid-Afrikaanse óf van internasionaal-befondsde projekte is.

  • Ons nagraadse grade kan op ’n voltydse of deeltydse basis verwerf word.
    • MEd-studies kan binne ’n minimum van een jaar tot ’n maksimum van drie jaar verwerf word.
    • PhD-studies kan binne ’n minimum van twee jaar of ’n maksimum van vier jaar verwerf word.
  • Daar is slegs twee maniere om navorsing vir ’n PhD in te dien:
    • ’n Navorsingstesis.
    • Navorsingsartikels oor ’n goedgekeurde navorsingsonderwerp om aan die vereistes vir ’n PhD-graad te voldoen (sien vereistes).

Om die program in nagraadse studies toeganklik te maak sonder om die hoë gehalte van navorsing te beperk, word ’n goedgekeurde navorsingsondersteuningsprogram aangebied. Studente word tydens hulle eerste jaar van inskrywing deur vakkundiges in die fakulteit gemoniteer en toegerus sodat hulle daarin kan slaag om goedgekeurde voorleggings op hulle navorsingsgebied in te dien. Een van die voordele van ’n aansoek vir nagraadse studie is die beskikbaarheid van die deeltydse en voltydse nagraadse beurse wat deur die NWU en die fakulteit befonds word.