Voorgraadse studieopsies

Kurrikulumstudies

Oorsig

Kurrikulumstudies behels die studie van kurrikulumprosesse - i.e. prosesse wat verband hou met onderrig-leer, assessering, klaskamergebaseerde navorsing en kurrikulering - ter voorbereiding van studente wat die voortdurend, veranderende onderwysterrein sal betree. Kurrikulumstudies fokus op die teoretiese en praktiese hantering van nasionale en internasionale kwessies wat kurrikulumprosesse benvloed. Die generiese beginsels onderliggend aan kurrikulumstudies is van toepassing op alle ander studieterreine in die onderwys. Die manier waarop vakke in hierdie vakgroep saamgestel is, poog om 'n kritiese ingesteldheid onder studente te kweek ten einde hulle gereed te maak vir onderwys in diverse omgewings.

Graad opsies

Onderwysreg

Oorsig

Onderwysreg is 'n dissipline wat die toepassing van die Suid-Afrikaanse regstelsel op die skole, onderwysers, leerders, skoolleiers en die Onderwys-sektor bestudeer. Dit is daarop gerig om onderwys-studente voor te berei en toe te rus met kennis, vaardighede en die korrekte gesindhede jeens die toepassing en benutting van regsbeginsels en regsreëls  in skole en die onderrig-leeromgewing. Die modules Inleiding tot Onderwysreg (EDCC 411 en EDCC 522) in die B. Ed-  en   NGOS-programme onderskeidelik fokus op die beskrywing van regte en verpligtinge van verskillende rolspelers in die onderwys, die regulering van die regsverhoudings, verstaan van onderwysspesifieke wetgewing en hofsake. Die studente word met die nodige kennis en begrip toegerus om die toepaslike regsbeginsels ten opsigte van fundamentele regte in die onderwys, hantering van leerderdissipline, onderwysers se sorgsaamheidsplig en moontlike regsaanspreeklikheid en arbeidsverhoudinge in die onderwys toe te pas. In die honneursprogram word Onderwysreg in 3 spesialiseringsvelde verdeel: Onderwysreg as teorie en praktyk (ONWR 611), Arbeidsreg en Skoolbeheer (ONWR 624) en Menseregte en demokrasie in die Onderwys (ONWR 625). Navorsingsmoontlikhede vir verdere studie sluit die menseregte in die onderwys, demokrasie en skoolbeheer, leerderdissipline,  sport en arbeidsverhoudinge in die onderwys in.
 
Loopbaan moontlikhede: Lid van die skoolbestuur (bv. skoolhoof, adjunk-hoof, departementshoof), amptenaar in die Onderwysdepartement, vakbondverteenwoordiger, of onderwyser.

Graad opsies

Onderwysbestuursleierskap

Oorsig

Die vakgroep se toewyding aan akademiese onderrig, navorsing en gemeenskapdiens sluit alle vlakke in die onderwysstelsel in waaronder die skoolstelsel, hoër onderwysstelsel en gespesialiseerde ondersteuning aan die nasionale en provinsiale departemente van onderwys.

Die vakgroep werk ten nouste saam met die Centre for Education Leadership en is ʼn integrale deel van die navorsingsentiteit, Edu-Lead.

Die wese van die vakgroep Onderwysbestuur en -leierskap is om die doelstellings van die Fakulteit Opvoedingswetenskappe ten opsigte van onderrig, navorsing en dienslewering in samewerking met bestaande fakulteitstrukture en onderwysrolspelers te verwesenlik.

Die doel van die vakgroep se werksaamhede is gefokus op die ontwikkeling van die professionele en akademiese leierskap- en bestuursvaardighede van sy lede en studente op alle onderwysvlakke. Studente vanuit die vakgroep word voorberei om leidinggewende rolle op verskillende onderwysvlakke te vertolk, insluitende kurrikulum- en onderrigleiers, bestuursposisies in skole en in die onderwysdepartemente, vakbonde en nie-regeringsorganisasies.

Graad opsies

Vergelykende Opvoedkunde

Oorsig

Vergelykende Opvoedkunde fokus op Onderwysstelsels. Onderwysstelsel word ontleed en beste praktyk word geïdentifiseer. Hierdie beste praktyk word dan binne konteks aangewend om onderwysstelsels te verbeter. In Vergelykende Opvoedkunde word daar as deel van die eerstejaar voorgraadse onderwysopleiding ʼn module aangebied wat fokus op die onderwys in Suid-Afrika vanuit die histories-politiese konteks. In die vierdejaar van voorgraadse onderwysersopleiding word studente blootgestel aan ʼn module waarin studente bekend gestel word aan die struktuur en eienskappe van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel en die determinante wat hierdie onderwysstelsel vorm. Op honneursvlak word modules onderrig wat studente bekend stel aan die historiese ontwikkeling, aard, doel en metodes van Vergelykende Opvoedkunde, moderne onderwysstelsels en huidige brandpunte in Onderwys wêreldwyd.

Graad opsies