Projekte

 

Tegnologie-ondersteunde koöperatiewe leer om selfgerigte leer te bevorder

Projekleier: Prof Elsa Mentz

Bron van befondsing: NNS-projek (2018 - 2020)

Doelwitte:

Die fokus van hierdie projek sal wees op die vestiging van effektiewe tegnologie-ondersteunde koöperatiewe leeromgewings om selfgerigte leer te bevorder. Onderwys- en ingenieurstudente van die NWU en studente van Unisa sal aan hierdie projek deelneem. Kultuurhistoriese aktiwiteitsteorie (KHAT) gekombineer met die sosiaal-interafhanklikheidsteorie sal gebruik word as lens vir hierdie navorsing binne realisme as filosofiese paradigma. ʼn Kwalitatiewe en kwantitatiewe ontwerpgebaseerde benadering sal gevolg word om effektiewe koöperatiewe leerintervensies, ondersteun deur tegnologie, te ontwikkel, te implementeer en te evalueer, om selfgerigte leer in ʼn hoër onderwys-leeromgewing te bevorder. Die verwagte uitkoms is om ʼn raamwerk te ontwikkel vir die implementering van tegnologie-ondersteunde koöperatiewe leer, bevorderlik van selfgerigte leer. Hierdie raamwerk sal koöperatiewe leer-ingebedde assessering, die impak van eweknie-refleksies sowel as strategieë vir dieper leer insluit. Ons sal voorts riglyne voorstel om die effektiwiteit van die integrasie van die vyf elemente van koöperatiewe leer in ʼn tegnologies-ondersteunde koöperatiewe leeromgewing te evalueer. Met dié projek beoog ons uiteindelik om beleid van hoër onderwys-onderrig en -leer in te lig.

Multimodale multigeletterdhede ter ondersteuning van selfgerigte leer

Projekleier: Prof Jako Olivier

Bron van befondsing: NNS-projek (2018 - 2020)

Doelwitte:

Die doelwitte van hierdie navorsingsprojek sal wees om:

 • Multigeletterdhede in geselekteerde vakke met betrekking tot relevante beleidsdokumente en (gedrukte en elektroniese) handboeke te karteer.

 • Die benuttingsmoontlikhede van inheemse multigeletterdhede ter ondersteuning van selfgerigte leer deur die aflewering met behulp van digitale tegnologieë te bepaal.

 • Die wyse hoe individualisering en differensiasie van leer gefasiliteer kan word met betrekking tot multimodale selfgerigte leer te ondersoek.

 • Die bevordering van metakognisie deur middel van die pedagogie van multimodale multigeletterdhede na te vors.

Multimodale Leer en Oop Opvoedkundige Hulpbronne (OOH)

Projekleier: Prof Jako Olivier

Bron van befondsing: Interne befondsing (SDL)

Doelwitte:

Die doel van die projek is om (1) netwerke te bou rondom die gebruik van multimodale leer en oop opvoedkundige hulpbronne, (2) kapasiteitsbou by die NWU en in Suider-Afrika, (3) opleiding van dosente in die gebruik van multimodale leer en oop opvoedkundige hulpbronne en die (4) doen en verspreiding van navorsing.

Die projek sal ook:

 • die kwaliteit en kulturele toepaslikheid van die toepassing van selfgerigte multimodale leer ondersoek;

 • die effektiewe gebruik van mobiele toestelle (soos selfone en tabletrekenaars) vir selfgerigte multimodale leer bepaal;

 • data-ontginning van leerbestuurstelsels (soos eFundi) en interaktiewe studiegidse en toepaslike metadata verken;

 • die multigeletterdheidsaspekte (met betrekking tot taal-, visuele en rekenaargeletterdheid) soos benodig word deur kontak- en afstandstudente in 'n selfgerigteleerkonteks bepaal;

 • ondersoek hoe individualisering en differensiasie in 'n multimodaleleerkonteks geakkommodeer kan word en

 • die wyse waarop die gebruik, vestiging en aanvulling van oop opvoedkundige hulpbronne deur dosente ondersteunend kan funksioneer ten opsigte van multimodale leer in 'n selfgerigteleerkonteks.

Innoverende strategieë om meerjarige vraagstukke in wetenskaponderwys in Suid-Afrika aan te spreek

 

Projekleier: Dr Neal Petersen

Bron van befondsing: NNS-projek (2018 - 2020)

Doelwitte:

Die volgende doelwitte sal hierdie navorsing rig:

HOOFNAVORSINGSDOELWIT

Eerstens, deur gebruik te maak van die derdegenerasie-kultuurhistoriese aktiwiteitsteorie (KHAT) as ʼn navorsingslens sal hierdie ontwerpgebaseerde navorsing wetenskaponderwysers se ondervindings van die intervensie vaslê om moontlike faktore te identifiseer wat hul verhinder om hierdie pedagogieë te gebruik. Daar sal ook bepaal word of hul deelname aan die intervensie ʼn invloed sal hê op hul selfgerigtheid in leer deur vas te stel hoe hulle hul eie professionele ontwikkelingsdoelwitte nastreef.

HOOFINTERVENSIEDOELWIT

Tweedens, ten einde data in te samel om die navorsingsdoelwit soos hierbo genoem, te bereik, sal kortleerprogramme (KLP’e) (die intervensie) ontwikkel word waarin wetenskaponderwysers deur middel van opleiding en die voorsiening van hulpbronne bygestaan word in die gebruik van innemende pedagogieë om blywende vraagstukke in wetenskaponderwys aan te roer. Die intervensie behels die gebruik van innemende pedagogieë soos die gebruik van alledaagse goedkoop materiaal (science-on-a-shoestring) om die beginsels van die aard van wetenskap in die klaskamer met onvoldoende hulpbronne, ondersoekendeleer, poppespel, koöperatiewe leer (KL), projekgebaseerde leer (PrGL) en probleemgebaseerde leer (PGL) onderrig-leerbenaderings te verwesenlik ten einde deelnemende wetenskaponderwysers se pedagogiese inhoudskennis (PIK) en hul selfgerigtheid in leer te ontwikkel

Versterking van ingenieurstudente se selfgerigte leer deur probleemgebaseerde leer

Projekleier: Prof Marietjie Havenga

Bron van befondsing: NNS-projek (2017 - 2019)

Doelwitte:

 • Hoofnavorsingsdoelwit: Om te bepaal tot watter mate ingenieurstudente se selfgerigte leer versterk kan word deur die bekendstelling van die probleemgebaseerde strategie.

 • Om te bepaal tot watter mate koöperatiewe elemente PGL kan ondersteun om studente se selfgerigte leer te versterk.

 • Om te bepaal tot watter mate vervlegde leer PGL kan ondersteun om studente se selfgerigte leer te versterk.

 • Om te bepaal tot watter mate assessering PGL kan ondersteun om studente se selfgerigte leer te versterk.

 • Om te bepaal tot watter mate die integrasie van PGL ingenieurstudente se selfgerigte leer versterk en aan te dui hoe die aard van hierdie verandering SGL versterk.

 • Om by te dra tot kennisproduksie met betrekking tot die versterking van ingenieurstudente se selfgerigte leer deur die bekendstelling van PGL.

Die rol van inheemse kennis vir Selfgerigte Leer

Projekleier: Prof Josef de Beer

Bron van befondsing: NNS-projek (2016 - 2018)

Doelwitte:

Die doelwitte van hierdie navorsingsprojek sal wees om te bepaal:

 • Hoe inheemse kennis die beste geïnkorporeer sou kon word in die skool se KABS-kurrikulum in wetenskap, wiskunde en tegnologie.

 • Hoe wetenskap-, tegnologie- en wiskunde-onderwysers inheemse kennis beskou voor en na ʼn drie-dagkortkursus oor inheemse kennis.

 • Hoe onderwysers probleemgebaseerde leer en koöperatiewe leerbeginsels gebruik om in hulle klaskamers onderrig oor inheemse kennis te gee.

 • Watter probleme onderwysers ervaar met die oordrag van kennis van en vaardighede in inheemse kennis in hulle klaskamers.

 • Hoe die intervensie oor inheemse kennis selfgerigte leer onder onderwysers en leerders sou kon bevorder.

Onderrig aan WTIW-onderwysers deur praktisyne van Inheemse Kennisstelsels

Projekleier: Prof Josef de Beer

Bron van befondsing: NNS-projek (2016 - 2018)

Doelwitte:

Die doelwitte van hierdie navorsingsprojek sal wees om te bepaal:

 • Hoe inheemse kennisdraers (en -museums) ʼn derde party in die skool-universiteit waardeketting sou kon word.

 • Hoe onderwysers by die draers van inheemse kennis self sou kon leer oor inheemse kennis in outentieke situasies.

 • Of die draers van inheemse kennis selfgerigte leerders is.

 • Hoe inheemse kennis, as ʼn middel om kurrikula beter te kontekstualiseer, SGL sou kon bevorder.

 • Hoe Kultuurhistoriese Aktiwiteitsteorie (KHAT) die beste gebruik sou kon word as ʼn navorsingslens in die 

Onderwysers sonder Grense: Die skepping van inheemse kennis wetenskaplaboratoriums in plattelandse skole

Projekleier: Prof Josef de Beer

Bron van befondsing: Fuchs Stigting (2016 - 2019)

Doelwitte:

Die doelwitte van hierdie navorsingsprojek sal wees om te bepaal:

 • Hoe onderwyserbemiddeling ontwikkel en ondersteun sou kon word in WTIW-vakke.

 • Hoe bekostigbare wetenskapstelle die beste gebruik sou kon word om probleemgebaseerde leer in die klaskamer te bevorder.

 • Hoe projekgebaseerde leer, met die gebruik van hulpbronpakkette wat ontwikkel is, SGL sou kon bevorder.

 • Hoe ʼn pedagogie van speel, deur van poppespel gebruik te maak, gebruik sou kon word om leerders van ʼn meer genuanseerde begrip van die aard van wetenskap en inheemse kennis te voorsien.

 • Hoe onderwysers se professionele ontwikkeling verryk sou kon word deur praktiserende gemeenskappe wat goed funksioneer.

Bevordering van Aspekte van Selfgerigte Leer deur Verpersoonlikte en Adaptiewe Instruksie-ontwerp in Aanlynleeromgewings

Projekleier: Prof Christo van der Westhuizen

Bron van befondsing: Gesamentlike navorsingsprojekbefondsing: Swiss Distance University of Applied Sciences en NWU

Doelwitte:

Die doelwit van hierdie studie is tweevoudig. Eerstens, om die aspekte te bepaal wat SGL en domeinspesifieke vaardighede deur verpersoonlikte en adaptiewe instruksie-ontwerp in aanlynleeromgewings bevorder, en tweedens om ʼn raamwerk voor te stel vir die ontwerp van op-aanvraag domeinspesifieke SGL aanlynleeromgewings vir verpersoonlikte en adaptiewe leerervarings. ʼn Aantal domeinonderwerpe van Natuurwetenskappe is gekies om as voorbeelde te dien. Hierdie studie word ook gerig deur die volgende drie-vurknavorsingsvraag om te bepaal:

 • Tot watter mate dit moontlik is om domeinspesifieke kennis met adaptiewe instruksie te bevorder wanneer selfregulerende en studentebeheer oor die leeropdragte geïmplementeer word (met inagneming van voorkennis, prokrastinasie, inskakeling, sowel as steurings tussen leeraktiwiteite en prestasie-/gedragmeting).

 • Watter domeinspesifieke tegnologiegebaseerde omgewings ontwerp behoort te word om die relevante selfgerigte vaardighede te ontwikkel wat studente na daaropvolgende leersituasies sal oordra.

 • Watter faktore oorweeg moet word om op skaal Adaptiewe Tegnologiegebaseerde leerstelsels in ʼn universiteit te implementeer (gevalbasisse: SDUAS en NWU).

Konseptualisering van Selfgerigte Leer in Suid-Afrika: Praxis vir Volhoubare Bemagtigende Leeromgewings

Projekleier: Prof Charlene du Toit-Brits

Bron van befondsing: SDL-projek

Doelwitte:

Die oorhoofse doelwit is om SGL te konseptualiseer binne die unieke Suid-Afrikaanse konteks om ALLE onderrig-omgewings te verbeter wat effektiewe SGL-praktyke in Suid-Afrikaanse skole tot gevolg sal hê.

Die potensiaal van die aanvaarding en implementerig van hierdie voorgestelde raamwerk sluit in:

 1. effektiewe selfgerigte leer in die benadeelde leerder;

 2. vermeerder SGL-vaardighede van hierdie leerders, sowel as ander leerders in dieselfde klaskamer, waar hulle verantwoordelikheid vir hulle eie leer kan aanvaar; en

 3. ʼn toename in hierdie leerders se akademiese, emosionele en/of kulturele gereedheid wat hulle vermoë en/of gereedheid kan verbeter om lewenslank selfgerigte leerders te wees.

Geografie-onderwysers se selfgerigte leervermoëns, hul betrokkenheid by selfgerigte professionele ontwikkelingsaktiwiteite en die implementering van aktiewe onderrig-en-leerstrategieë

 

Projekleier: Prof A Golightly

Bron van befondsing: IREA-fondse

Doelwitte:

 • Ondersoek geografie-onderwysers se vlak van selfgerigte leer (SGL)-vaardighede in geografie-onderwys.

 • Ondersoek aan watter selfgerigte professionele ontwikkelingsaktiwiteite geografie-onderwysers deelneem om hul vakkennis en onderrig-en-leervaardighede in geografie-onderwys te bevorder.

 • Bepaal moontlike redes waarom geografie-onderwysers by selfgerigte professionele ontwikkelingsaktiwiteite betrokke raak of nie, ten einde hul geografiekennis en onderrig-​​en-leerpraktyke te verbeter.

 • Bepaal geografie-onderwysers se implementering van aktiewe leerstrategieë en -metodes, soos PBL, in hul geografieklaskamers.

 • Ondersoek die verhouding tussen geografie-onderwysers se vlak van SGL-vermoëns, hul betrokkenheid by selfgerigte professionele ontwikkelingsaktiwiteite en die implementering van aktiewe onderrig-​​en-leerstrategieë in geografie-onderwys.

 • Ondersoek die effektiewe opleiding van geografie-onderwysers en voordiensonderwysers in die implementering van PBL as ’n aktiewe leerstrategie in geografieklaskamers.

 • Bepaal die ervarings van geografie-onderwysers en studentonderwysers met betrekking tot die beplanning, ontwerp en implementering van PBL-take vir die Suid-Afrikaanse geografiekurrikulum.

Ontwikkel riglyne vir die Departement van Onderwys en die SAOU om die betrokkenheid van geografie-onderwysers by selfgerigte professionele ontwikkelingsaktiwiteite ten einde effektiewe leerstrategieë in hul klaskamers te implementeer, te verbeter en te ondersteun.

Die effek van koöperatiewe leer op die oplos van lewenswerklike wiskunde problem: ‘n saak vir selfgerigte leer.

Projekleier: Mnr Mahlaba Sfiso Cebolenkosi

Bron van befondsing: Selfgerigte Leer-befondsde projek

Doelwitte: Hierdie projek word gedoen met die breë doel om die gevolge van samewerking en outentieke wiskundeprobleemoplossing te evalueer om selfgerigte leer by voordiens-wiskundeonderwysers in die tweede jaar te bevorder. Die doel is om die belangrikheid van die oplossing van outentieke wiskundeprobleme vir wiskunde-onderwysers se selfgerigte leer in ’n samewerkende leeromgewing vas te stel.

 

Die effek van die gebruik van historiese tema-kaartspel op die ontwikkeling van selfgerigte leer in derdejaar-BEd-geskiedenismodudules.

 

Projekleier: Dr Byron Bunt

Bron van befondsing: SoTL-befondsing

Doelwitte: Om die effek van die gebruik van ’n historiese tema-kaartspel op die ontwikkeling van selfgerigte leer in ’n derdejaar- BEd-geskiedenismodule vas te stel.

 

Ontwikkeling van effektiewe denkgewoontes vir selfgerigte leer deur ‘n gemengde leerspeletjie strategie vir vierdejaar BEd studente.

Projekleier: Dr Byron Bunt

Bron van befondsing: Geen

Doelwitte: Om te bepaal hoe suksesvol ’n gemengde leerspeletjie-strategie is in die ontwikkeling van selfgerigtheid en effektiewe denkgewoontes.

 

Vasstelling van die waarde van ‘n skoolwye praktykgemeenskapprojek  wat onderrigstrategieë gebruik om selfgerigte leer te bevorder.

Projekleier: Dr Deon van Tonder

Bron van befondsing: 

Doelwitte: Die hoofdoel van die studie is om vas te stel en te ondersoek hoe ’n skoolwye praktykgemeenskapprojek wat op effektiewe onderrigstrategieë fokus, die ontwikkeling van selfgerigte leer onder eerste- tot vierdejaar- BEd-studente ondersteun.

Selfgerigte induksieprogram vir beginner onderwysers

Projekleier: Dr Deon van Tonder

Bron van befondsing: 

Doelwitte: Die hoofdoel van die studie is om vas te stel en te ondersoek hoe ’n selfgerigte induksieprogram beginneronderwysers kan toerus om hul eerste jare van onderrig te oorleef en bemagtig te bly in die voortdurend veranderende omgewing van onderwys.

 

Die oplos van lewenswerklike probleme in probleemgebaseerde konteks om wiskunde studente se selfgerigte  leervaardighede te verbeter. directed learning skills

Projekleier: Dr Tertia Jordaan

Bron van befondsing: SoTL-fondse

Doelwitte:

 • Om vas te stel hoe samewerkende groepwerk kan bydra tot die oplossing van praktiese probleme deur wiskundestudente.

 • Om die rol van reflektering te bepaal wanneer studente praktiese probleme in PBL-kontekste oplos.

 • Om vas te stel in watter mate wiskundestudente se selfgerigte leervaardighede in PBL-kontekste verbeter word.

‘n Evaluering van die MOS-leerskoolmodel vir die bevordering van selfgerigte leer

Projekleier: Prof Elsa Mentz

Bron van befondsing: Geen

Subprojekleiers:  Alta Greeff, Johan van Lill, Wikus Breetzke, Josef de Beer, Christo van der Westhuizen, Jako Olivier, Charlene du Toit-Brits, Anitia Lubbe

Kritiese lesers: Dr R Bailey en Prof HM Havenga