Sentrum vir Onderwyserontwikkeling (SOO) in Mafikeng

Die SOO werk nóú saam met die Noordwes Departement van Onderwys om onderwysers met die immerveranderende eise van klaskamerpraktyke te help. Deur ons programme sal leerders die voordeel trek van 21ste-eeuse vaardighede, wat hulle sal help om hulle plek in ons hoogs mededingende en vinnigveranderende geglobaliseerde gemeenskap te kry. Ons verskaf geleenthede vir lewenslange leer aan praktiserende onderwysers wat hulle sal help om hulle volle potensiaal te bereik. Om onderwysers se behoeftes te akkommodeer, bied ons voltydse kwalifikasies waar onderwysers aandklasse kan bywoon, of deeltydse programme met sessies op Saterdae en tydens vakansies.

Die onderrigtaal is Engels, terwyl Tswana wyd op die kampus gepraat word. Die skool lok ook onderwysers van naburige SAOG-lande. Aangesien ons programme hoogs interaktief is, sal julle dikwels in groepe werk. Wees voorbereid om in ’n span saam te werk en tegnologie ter wille van spaninteraksie te gebruik.

Die indiensopleidings- en verdere opleidingsprogramme sluit die volgende in:

Kortleerprogramme

 • Onderwysbestuur
 • Tegnologie vir Onderwys
 • Wiskunde en Wetenskap vir Onderwys
 • Projekbestuur
 • Wiskundige Geletterdheid
 • Leerderondersteuning
 • Engels vir Onderwys
 • Lewensoriëntering
 • Kurrikulum- en Professionele Ontwikkeling
 • Skoolbestuur en Leierskap
 • Multigraad-onderwys

Nasionale Professionele Onderwysdiploma (NPOD)

 • NPOD Grondslagfase
 • NPOD Intermediêre en Senior Fase
 • NPOD in Verdere Onderwys en Opleiding Fase

Moontlike loopbane

 • Onderwyser/Dosent
 • Projekbestuurder
 • Kurrikulumontwikkelaar
 • Onderwysbestuurders

Kantoor vir Kortleerprogramme (KLP) in Potchefstroom

Die ineenloping van ’n aantal sosiale en ekonomiese faktore het die NWU se belangstelling in die kommersialisering van die Fakulteit se kennisuitset laat toeneem. Die Fakulteit identifiseer bemarkbare opvoedkundige produkte deur bande met ander instellings te versterk. ’n Kantoor vir Kortleerprogramme (KLP) bied professionele ontwikkeling en opleiding en ondersteun ook kommersialisering van skeppende innovering. Die Fakulteit verbreed sy kommersiële ervaring vanaf die terrein van wetenskap en tegnologie na die kommersialisering van werkverwante leer. Die doel van die Kantoor vir Kortleerprogramme (KLP) is om deur middel van entrepreneuriese ondernemingsgees die aanstelbaarheid van opvoeders en departementele amptenare te verhoog.

Doelstellings en Doelwitte

 • Om hulp te verleen met professionele ontwikkeling binne die skoolsektor, die VOO-sektor, die Hoëronderwyssektor, asook ander instellings in die openbare en privaat sektor;
 • om kennis en vaardighede aan opvoeders oor te dra sodat hulle hulle werk produktief, innoverend en vrugbaar kan uitvoer;
 • om geleenthede te bied om verdere relevante opleiding en kwalifikasies in rigtings of veelvoudige rigtings van hulle werklewe te benut;
 • om formele en informele onderrig en ontwikkeling te bied wat die weë en die reise ontsluit waardeur opvoeders hulle potensiaal, werkrolle en rolle in die samelewing en hulle eie lewens ten volle kan verwesenlik;
 • om die band tussen bestaande vennote (onderwysdepartemente, vakbonde en universiteite) en nuwe vennote (VOO, SARO, ETDP-SETA) te versterk; en
 • om deur middel van voortdurende ontwikkelingsprogramme ondersteuning vir professionele ontwikkeling te bied.

Produkte en Dienste – Kortleerprogramme (KLP)

Informele kortleerprogramme

 • Kortleerprogramme deur SARO onderskryf – VPO-punte vir bywoning

Formele kortleerprogramme

 • Op die IKAS-databasis geregistreer
 • Op NKR-vlakke geakkrediteer
 • Op modules gegrond
 • Voeg krediete by die volle kwalifikasie (BEd, NGOS, BTD en GOS)
 • Op ETDP-SETA-eenheidstandaarde gegrond
 • Deur SARO onderskryf – VPO-punte

Marksegmentering/Teikengroep

 • Openbare en privaat onderwysinstellings
 • Departement van Onderwys (DBO)
 • Hoër Onderwysinstellings (HOI)
 • Instellings vir Verdere Onderrig en Opleiding (VOO)
 • Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders (SARO)
 • Basiese Onderwys en Opleiding vir Volwassenes (BOOV)
 • Sektorale Onderwys‑ en Opleidingsgesag (Seta)

Stategie en Implementeringsopsomming

 • Dra tot kwalifikasie by
 • Loopbaanpad
 • Professionele en opleidingsontwikkeling
 • Werkgebaseerde opleiding in sito
 • Praktykopleiding en ondersteuning
 • Verduidelikende demonstrasie van vaardighede
 • Praktiese toepassings in alledaagse werk
 • Situasies en verwante bemagtiging