Etiekaansoek en komitee-inligting

Opdrag & SBP's

  • Opdrag

Die opdrag-dokument verskaf riglyne en stel ʼn minimum standaard daar vir die Noordwes-Universiteit se Navorsingsetiekkomitee vir Onderwys, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Regte, Teologie, Ingenieurswese en Natuurwetenskappe (NWU-EMELTEN-REC) se operasionele bestuur van navorsingsetiekprosesse. Dit verseker die doelstelling van die Noordwes-Universiteit se Navorsingsetiekkomitee vir Onderwys, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Regte, Teologie, Ingenieurswese en Natuurwetenskappe (NWU-EMELTEN-REC) om die waardigheid, regte, veiligheid, en welstand van alle menslike deelnemers te beskerm. Dit word gedoen deur onafhanklike, voorgenome en voortgaande etiese evaluering van alle navorsingstudies wat onderneem word deur personeel, geregistreerde studente en geaffilieerdes van die Universiteit.

LW: Die opdrag-dokument moet gelees word in samehang met al die ander SBP's van die Noordwes-Universiteit se Navorsingsetiekkomitee vir Onderwys, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Regte, Teologie, Ingenieurswese en Natuurwetenskappe (NWU-EMELTEN-REC) sowel as nasionale en internasionale dokumentasie (sien afdeling 9).

  • Standaard Bedryfsprosedure-dokumente (SBP-dokumente)

1.1. SBP vir seleksie, aanwysing en funksionering van NWU-EMELTEN-REO

1.2. SBP vir seleksie, aanwysing en funksionering van NWU-EMELTEN-REO

1.3. SBP vir aanmelding en bestuur van ernstige ongunstige gebeure van NWU-EMELTEN-REC

1.4. SBP vir die aansoekproses om navorsingsetiekgoedkeuring van NWU-EMELTEN-REC

1.5. SBP vir klagtebestuur van NWU-EMELTEN-REC

1.6. SBP vir monitering en wysiging van goedgekeurde navorsingstudies van NWU-EMELTEN-REC

1.7. SBP vir die versnelde evalueringsproses van NWU-EMELTEN-REC

Etiekaansoek- en kennisgewingvorms

Let asseblief daarop dat alle kommunikasie oor nuwe en goedgekeurde etiekaansoeke deur die hoofnavorser by die etiekkantoor ingedien moet word. In die geval van meestersgraad- of doktorale studies, is dit die studieleier/promotor van die studie.

Nuwe aansoeke:

Stuur asseblief alle nuwe etiekaansoeke na Ethics-EMELTEN-apply@nwu.ac.za.

Aansoeke waar die proses reeds aan die gang is

Stuur asseblief alle in-proses etiekaansoeke  na Ethics-EMELTEN-process@nwu.ac.za.

Monitering van goedgekeurde etiekaansoeke

Stuur asseblief alle moniteringsverslae van goedgekeurde etiekaansoeke na Ethics-EMELTEN-mon@nwu.ac.za.

Aansoekvorms

Aansoek vir groter/enkelstudie/geaffilieer by ander enkelstudie:

SOP vir die aansoekproses om navorsingsetiekgoedkeuring te verkry

SOP vir die versnelde evalueringsproses

Aansoekvorm vir ’n groter of enkelstudie

Templaat vir ingeligtetoestemmingsvorm

Kontrolelys vir ingeligtetoestemmingsvorm

NWU se gedragskode vir navorsers

Vertroulikheidsooreenkoms

Vervoervrywaringsvorm

Vrywaringsvorm

Etiekhersieningskontrolelys

Kontrolelys vir aanhangsels

Vorm A

Onttrekking van ’n etiekaansoek wat aan die gang is

Substudie-aansoek onder ’n groter studie:

SOP vir die aansoekproses om navorsingsetiekgoedkeuring te verkry

SOP vir die versnelde evalueringsproses

NWU se gedragskode vir navorsers

Kontrolelys vir aanhegsels

Vertroulikheidsooreenkoms

Vrywaringsvorm

Onttrekking van ’n etiekaansoek wat aan die gang is

Verslagvorms

Verslag oor ’n insident en ernstige ongewenste voorval:

SOP vir die rapportering en bestuur van insidente en ernstige ongewenste voorvalle

NWU-EMELTEN-REC se insidentverslagvorm

Rapporteer asseblief alle insidente en ernstige ongewenste voorvalle aan Ethics-EMELTEN-apply@nwu.ac.za

Moniteringsverslae:

SOP vir die monitering en wysiging van goedgekeurde navorsingstudies

Templaat vir moniteringsverslag

Stuur asseblief alle moniteringsverslae van goedgekeurde etiekaansoeke aan

Vorms vir evalueerders

Verslagvorm vir evalueerder

Ander etiekhulpbronne

Die DoH se Ethics in Health Research: Principles, Processes and Structures, 2de uitgawe, 2015

Etieknavorsing wat kinders betrek

Die Europese gedragskode vir navorsingsintegriteit

NWU-EMELTEN-REC-komitee

Ledelys van die NWU-EMELTEN-REC

Belangrike datums vir 2023

Vergaderingskedule vanaf 1 April 2023