Projekte

Omkeerstrategiee by swak presterende skondere skole: Lesse uit suksesgevalle in histories benadeelde gebiede..

Prof Ike Xaba - Projek leier.

ike.xaba@nwu.ac.za

Lede:

Dr Velaphi Aaron Nhlapo

Doel:

Die doel van die navorsings projek is om omkeerstrategiee te identifiseer en te ondersoek soos toegepas by voorheen benadeelde swak presterende skole. Die studie sal hoofsaaklik fokus op die identifisering en indiepte kennis van leierskap strategiee (dit sal later uitgebrei word om ook bestuurs, fisiese en psigososiale veiligheids-en sekuriteitsomgewings en ouer-gemeenskapsbetrokkenheid in te sluit) wat effektief was as omkeerstrategie vir swak presterende skole.

Bevordering van gesonde skool omgewings in Suid Afrika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die impak van Organisasie-ontwikkeling (OO) en Veranderingsbestuur (VB) op die Bevordering van Gesonde Fisiese Skoolomgewings

Prof Siphokazi Kwatubana - Projek leier.

sipho.kwatubana@nwu.ac.za

Jaar van registrasie: 2017

Lede:

Dr Mark Bosch (NWU Vaal), Dr L Sibanda (NUST, Zimbabwe), Dr M Mpofu (NUST, Zimbabwe)

Bevorder studente:

Nomsa Moteetee (MEd) gegradueer in 2019, Melody Mtimkulu (PhD) in proses, en Kenneth Mabunda (PhD) in proses

Doel:

Hierdie navorsings studie beoog om te verstaan hoe gesonde skoolomgewings verbeter kan word deur middel van ‘n organisatoriese ontwikkelings benadering. Die doelwitte van die projek is soos volg:

 • Identifiseer die uitdagings en geleenthede in die inisiatiewe van die skoolbestuurders om gesonde omgewings te bevorder;

 • Betrek skoolbestuurders, onderwysers, gemeenskapslede en verteenwoordigers van staatsdepartemente en distriksbeamptes in 'n visieproses wat hulle deelname aan, begrip van en bydrae tot toekomstige doelwitte sal aanmoedig om die PHSE te verbeter; en

 • Bemagtig skoolbestuurders om verbeterde skoolomgewings te onderhou.

Projekuitsette:

Tydskrifartikel/s:

Siphokazi Kwatubana 2017. Die skoolhoofde se rol in die ontwikkeling van sosiale kapitaal vir die bevordering van gesonde skoolomgewings. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 9(2): 109-125.


Siphokazi Kwatubana 2018. Uitdagings in die harmonisering van pogings van opvoeders en verpleegkundiges in die bevordering van gesondheid in openbare skole. Africa Education Review, 15(1): 108-122


Siphokazi Kwatubana. 2019. Belangrike kenmerke van hoofonderwysers om 'n skool 'n gesondheidsbevorderende skool te maak. Education and Health, 37(3): 71-78.


Siphokazi Kwatubana; Velaphi Nhlapo en Nomsa Moteetee 2021. Die rol van skoolhoofde in skoolgesondheidsbevordering in Suid-Afrika: 'n kwalitatiewe studie. Health Education, Aanlyn gepubliseer https://doi.org/10.1108/HE-08-2020-0078

Gepubliseer portuurbeoordeelde konferensieverrigtinge:

Siphokazi Kwatubana 2018. Skoolbestuurders se kapasiteitsbehoeftes vir leidende implementering van gesondheidsbeleide in 4 geselekteerde skole in die Gauteng provinsie. Referaat gelewer tydens die Internasionale Konferensie oor Sosiale Wetenskappe (NWU), 28-31 Augustus 2018, in George, Wes-Kaap Suid-Afrika. ISBN 987-1-86822-688-7. Beskikbaar: www.icssconference.net.

 

Prof Siphokazi Kwatubana - Projek leier.

sipho.kwatubana@nwu.ac.za

Jaar van registrasie: 2018

Lede:

V Nhlapo

Etieknommer: NWU-00354-18-S2

Projekuitsette:

Tydskrifartikel/s:

Siphokazi Kwatubana (word beoordeel) Gesondheidsbevorderende leierskap in onderwys: toepaslikheid vir onderwysers in lokasieskole. SAJE.

Siphokazi Kwatubana, en Velaphi Nhlapo 2020. Die belangrikste taak van hoofonderwysers: die verandering van geestelike modelle van onderwysers vir effektiewe gesondheidsbevorderingsinisiatiewe. Education and Health, 38(1): 8-15.

Hoofstuk in akademiese boek:

Siphokazi Kwatubana 2020. Hoofstuk 4- Skool gesondheidsbevordering koördineerders se persepsie van omgee-leierskap voorsiening deur skoolhoofde. In Wolhuter C (red) Onderwysstudies in Suid-Afrika: Die soeke na Relevansie, Strengheid en Herstrukturering. AOSIS Edms beperk, pp. 67-94.

Die invloed van skoolhoof leierskapstyle, skoolbestuurstrukture, morele leierskap en kontekstuele determinante om ‘n positiewe skoolklimaat te bevorder.

Dr Leentjie van Jaarsveld - Projek leier.

leentjie.vanjaarsveld@nwu.ac.za

Lede:

Prof C Wolhuter, Dr B Challens, Dr D Vos

Doel:

Die doel van die projek is om te bepaal in watter mate die sosiale interafhanklikheidsteorie kan bydra tot verbeterde interaksie met die mees geskikte leierskapstyle, morele leierskap, die rol van skoolbestuurstruktue en kontekstuele determinante in die totstandkoming van ‘n bevordelike skoolklimaat.

 • Om die geskikste leierskapstyl vir skoolhoofde te ondersoek om 'n positiewe skoolklimaat te vestig;

 • Om die rol van die plaaslike skoolbestuurstrukture in die totstandkoming van 'n positiewe skoolklimaat te bepaal;

 • Om die rol van die skoolleiers in die bevordering van aanvaarbare morele optrede van leerders te bepaal; 

 • Om vas te stel watter kontekstuele determinante 'n rol speel in die daarstelling van 'n positiewe skoolklimaat.

Leierskap aanspreeklikheid van skoolhoofde ten opsigte van verbeterde gehalte-onderwys (uitslae) in sekondere skole.

Prof Jan Heystek - Projek leier. 

jan.heystek@nwu.ac.za

Lede:

Dr I van Deventer

Doel:

 • Om te bepaal hoe skoolhoofde voel oor aanspreeklikheid ten opsigte van die verbetering van akademiese prestasie in hul skole;

 • Om vas te stel of die skoolhoofde bereid is om aanspreeklikheid te aanvaar vir hul skole se akademiese prestasie in uitdagende opvoedkundige kontekste en instellings;

 • Om die potensiële motiveringswaarde van die aanspreeklikheidstelsels te verstaan om die onderwysers en leerders te inspireer in die volgehoue verbetering van opvoedkundige gehalte.

Verstaan leierskap vir en tydens skoolverandering en – ontwikkeling in ‘n uitdagende voorheen ontneemde Suid-Afrikaanse konteks.

-(NRF befonds)

Prof Jan Heystek - Projek leier. 

jan.heystek@nwu.ac.za

Lede:

Prof T Steyn (Unisa), Prof R Mestry (UJ), Prof V Chikok (UKZN), Dr TT Bengu (UKZN), Prof A Makura (CUT), Dr J Palmer (UFS), Dr M van Niekierk (NWU)

Doel:

 • Om ‘n dieper begrip van die vermoe van skoolleiers te ontwikkel om akademies swak presterende skole te ontwikkel tot presterende skole in uiteenlopende en ontneemde skoolgemeenskappe; 

 • Om die faktore en redes te bepaal waarom skoolleiers nie in staat is om akademies swak presterende skole te ontwikkel tot presterende skole in uiteenlopende en ontneemde skoolgemeenskappe nie..  

Internasionale studie van opvoedkundige leierskap.

mru.ca/istl

Prof C Webber (Kanada) - Projek leier. 

cfwebber@mtroyal.ca

Lede:

Dr CP van der Vyver