Navorsing

Navorsingsentiteite

Edu-Hright

Die Onderwys en Menseregte in Diversiteit-navorsingseenheid (Edu-HRight) is gestig in 2013 in die Fakulteit van Opvoedingswetenskappe van die NWU, Potchefstroomkampus. Die sentrale wetenskaplike fokus van die Eenheid is op menseregtepraksis en -toepassing in die onderwys, met ʼn verskeidenheid van subfokusse soos deur die ses projekgroepe uitgebeeld, elk met tot 7 personeellede binne die fakulteit:

 • Sosiale Geregtigheid, Religie en Spirituele Kapitaal
 • Sosiale Geregtigheid in Opvoeding
 • Menseregte-onderwys in Diversiteit
 • Regsperspektiewe in Onderwys
 • Openbare Skole in Diverse Omgewings
 • Dissipline in Onderwysinstellings

SDL

Wat is Selfgerigte Leer (SGL)? “In sy breedste betekenis beskryf selfgerigte leer ʼn proses waardeur individue die inisiatief neem, met of sonder die hulp van ander, om hulle leerbehoeftes te diagnoseer, leerdoelwitte te formuleer, menslike en materiële hulpbronne vir leer te identifiseer, toepaslike leerstrategieë te kies en implementeer, en leeruitkomstes te evalueer” (Knowles, 1975).

Ons visie is om selfgerigte leer te bevorder wat sal lei tot lewenslange leer in alle onderwyssektore deur uitstekende navorsing.

Ons missie is:

 • Om navorsing te doen oor strategieë en kontekste wat bydrae lewer tot selfgerigte leervaardighede vir die 21ste eeu met unieke 4IR-eise;
 • Om die gehalte van ons navorsingsuitsette te optimaliseer en die resultate daarvan plaaslik en internasionaal te dissemineer;
 • Om akademiese personeel te ondersteun om relevante kennis te ontwikkel en internasionale erkenning te verkry;
 • Om gehalte-nagraadse opleiding te voorsien om selfgerigte leer in alle onderwyssektore te bevorder;
 • Om ons kennis te deel vir die bevordering van selfgerigte leer-praktyke.
 • Om ons kennis - waar moontlik, deur middel van oop lisensies of in die openbare domein te deel om selfgerigte leerpraktyke te bevorder.
 • Om navorsing te doen oor selfgerigte leer vir gemeenskapsbetrokkenheid.

In ons navorsing fokus ons op die bevordering van selfgerigte leer in alle onderwyssektore. Ons doelwit is om strategieë vir diverse kontekste voor te stel wat kan bydra tot die ontwikkeling van selfgerigte leer-vaardighede. Die doelwit is om die algehele kundigheid van selfgerigte leer internasionaal en op die Afrika-kontinent te verbreed.

 

 Edu-Lead

Die Onderwys en Leierskap-navorsingseenheid (Edu-Lead) is in 2017 gestig in die Fakulteit Opvoedkundige Wetenskappe van die NWU, Potchefstroomkampus. Die sentrale wetenskaplike fokus van die entiteit is op leierskap op alle vlakke van die onderwysstelsel, met verskeie subfokusse soos deur die vyf projekgroepe uitgebeeld:

 • Omkeerstrategieë by swak presterende sekondêre skole: Lesse uit suksesgevalle in histories benadeelde gebiede;
 • Bevordering van gesonde skole in Suid-Afrika;
 • Die invloed van skoolhoof-leierskapstyle, skoolbestuurstrukture, morele leierskap en kontekstuele determinante op ʼn positiewe skoolklimaat;
 • Leierskapaanspreeklikheid van skoolhoofde insake verbeterde gehalte-onderwys (resultate) in sekondêre skole;
 • Verstaan van leierskap vir en gedurende skoolverandering en ontwikkeling in ʼn veeleisende voorheen benadeelde Suid-Afrikaanse konteks.