Navorsingsfokusarea Selfgerigte Leer

 

Wat is Selfgerigte Leer (SGL)?

“In sy breedste betekenis beskryf selfgerigte leer ʼn proses waardeur individue die inisiatief neem, met of sonder die hulp van ander, om hulle leerbehoeftes te diagnoseer, leerdoelwitte te formuleer, menslike en materiële hulpbronne vir leer te identifiseer, toepaslike leerstrategieë te kies en implementeer, en leeruitkomstes te evalueer” (Knowles, 1975).