Koöperatiewe leerstrategieë om Selfgerigte Leer te bevorder

Projekleier: Prof Elsa Mentz

Bron van befondsing: NNS-projek

Doelwitte:

Die doelwitte van hierdie navorsingsprojek sal wees om te bepaal:

 • Watter teoretiese begronding binne die teorie van koöperatiewe leer (KL) bestaan wat ooreenstem met die idee van selfgerigte leer (SGL).
 • Hoe kan die elemente van KL toegepas word om nie net effektiewe leer tot gevolg te hê nie, maar ook om SGL onder studente in verskillende kennisvelde op hoër-onderwysvlak en skoolvlak te bevorder.
 • Hoe die implementering van verskillende tipes KL-groepe kan bydra tot die bevordering van SGL.
 • Hoe strategieë verwant aan metakognisie, aksie-leer en konstruktivisme in ʼn KL-omgewing geïnkorporeer word om SGL effektief te bevorder.
 • Wat die impak van die bevordering van hoër-orde denkvaardighede binne ʼn koöperatiewe leeromgewing op die verbetering van SGL is.
 • Hoe gehalte-assesseringsgeleenthede geskep kan word binne ʼn koöperatiewe leeromgewing om SGL te bevorder.
 • Hoe die beginsels van heelbreinleer toegepas kan word om ʼn KL-omgewing te verryk om SGL te bevorder.
 • Hoe die elemente van KL toegepas kan word binne ʼn vermengde leer-webgebaseerde omgewing om SGL te bevorder.

 

Die rol van inheemse kennis vir Selfgerigte Leer

Projekleier: Prof Josef de Beer

Bron van befondsing: NNS-projek

Doelwitte:

Die doelwitte van hierdie navorsingsprojek sal wees om te bepaal:

 • Hoe inheemse kennis die beste geïnkorporeer sou kon word in die skool se KABS-kurrikulum in wetenskap, wiskunde en tegnologie.
 • Hoe wetenskap-, tegnologie- en wiskunde-onderwysers inheemse kennis beskou voor en na ʼn drie-dagkortkursus oor inheemse kennis.
 • Hoe onderwysers probleemgebaseerde leer en koöperatiewe leerbeginsels gebruik om in hulle klaskamers onderrig oor inheemse kennis te gee.
 • Watter probleme onderwysers ervaar met die oordrag van kennis van en vaardighede in inheemse kennis in hulle klaskamers.
 • Hoe die intervensie oor inheemse kennis selfgerigte leer onder onderwysers en leerders sou kon bevorder.

 

Onderrig aan WTIW-onderwysers deur praktisyne van Inheemse Kennisstelsels

Projekleier: Prof Josef de Beer

Bron van befondsing: NNS-projek

Doelwitte:

Die doelwitte van hierdie navorsingsprojek sal wees om te bepaal:

 • Hoe inheemse kennisdraers (en -museums) ʼn derde party in die skool-universiteit waardeketting sou kon word.
 • Hoe onderwysers by die draers van inheemse kennis self sou kon leer oor inheemse kennis in outentieke situasies.
 • Of die draers van inheemse kennis selfgerigte leerders is.
 • Hoe inheemse kennis, as ʼn middel om kurrikula beter te kontekstualiseer, SGL sou kon bevorder.
 • Hoe Kultuurhistoriese Aktiwiteitsteorie (KHAT) die beste gebruik sou kon word as ʼn navorsingslens in die studie van inkorporering van inheemse kennis in die WTIW-klaskamer.

 

Onderwysers sonder Grense: Die skepping van inheemse kennis wetenskaplaboratoriums in plattelandse skole

Projekleier: Prof Josef de Beer

Bron van befondsing: Fuchs Stigting

Doelwitte:

Die doelwitte van hierdie navorsingsprojek sal wees om te bepaal:

 • Hoe onderwyserbemiddeling ontwikkel en ondersteun sou kon word in WTIW-vakke.
 • Hoe bekostigbare wetenskapstelle die beste gebruik sou kon word om probleemgebaseerde leer in die klaskamer te bevorder.
 • Hoe projekgebaseerde leer, met die gebruik van hulpbronpakkette wat ontwikkel is, SGL sou kon bevorder.
 • Hoe ʼn pedagogie van speel, deur van poppespel gebruik te maak, gebruik sou kon word om leerders van ʼn meer genuanseerde begrip van die aard van wetenskap en inheemse kennis te voorsien.
 • Hoe onderwysers se professionele ontwikkeling verryk sou kon word deur praktiserende gemeenskappe wat goed funksioneer.

 

Versterking van ingenieurstudente se selfgerigte leer deur probleemgebaseerde leer

Projekleier: Prof Marietjie Havenga

Bron van befondsing: NNS-projek

Doelwitte:

 • Hoofnavorsingsdoelwit: Om te bepaal tot watter mate ingenieurstudente se selfgerigte leer versterk kan word deur die bekendstelling van die probleemgebaseerde strategie.
 • Om te bepaal tot watter mate koöperatiewe elemente PGL kan ondersteun om studente se selfgerigte leer te versterk.
 • Om te bepaal tot watter mate vervlegde leer PGL kan ondersteun om studente se selfgerigte leer te versterk.
 • Om te bepaal tot watter mate assessering PGL kan ondersteun om studente se selfgerigte leer te versterk.
 • Om te bepaal tot watter mate die integrasie van PGL ingenieurstudente se selfgerigte leer versterk en aan te dui hoe die aard van hierdie verandering SGL versterk.
 • Om by te dra tot kennisproduksie met betrekking tot die versterking van ingenieurstudente se selfgerigte leer deur die bekendstelling van PGL.

 

Bevordering van Aspekte van Selfgerigte Leer deur Verpersoonlikte en Adaptiewe Instruksie-ontwerp in Aanlynleeromgewings

Projekleier: Prof Christo van der Westhuizen

Bron van befondsing: Gesamentlike navorsingsprojekbefondsing: Swiss Distance University of Applied Sciences en NWU

Doelwitte:

Die doelwit van hierdie studie is tweevoudig. Eerstens, om die aspekte te bepaal wat SGL en domeinspesifieke vaardighede deur verpersoonlikte en adaptiewe instruksie-ontwerp in aanlynleeromgewings bevorder, en tweedens om ʼn raamwerk voor te stel vir die ontwerp van op-aanvraag domeinspesifieke SGL aanlynleeromgewings vir verpersoonlikte en adaptiewe leerervarings. ʼn Aantal domeinonderwerpe van Natuurwetenskappe is gekies om as voorbeelde te dien. Hierdie studie word ook gerig deur die volgende drie-vurknavorsingsvraag om te bepaal:

 • Tot watter mate dit moontlik is om domeinspesifieke kennis met adaptiewe instruksie te bevorder wanneer selfregulerende en studentebeheer oor die leeropdragte geïmplementeer word (met inagneming van voorkennis, prokrastinasie, inskakeling, sowel as steurings tussen leeraktiwiteite en prestasie-/gedragmeting).
 • Watter domeinspesifieke tegnologiegebaseerde omgewings ontwerp behoort te word om die relevante selfgerigte vaardighede te ontwikkel wat studente na daaropvolgende leersituasies sal oordra.
 • Watter faktore oorweeg moet word om op skaal Adaptiewe Tegnologiegebaseerde leerstelsels in ʼn universiteit te implementeer (gevalbasisse: SDUAS en NWU).

 

Integrated TouchTutorTM Mathematics Development and Support Project (ITSP)

Projekleier: Prof Hercules Nieuwoudt

Bron van befondsing: THRIP; 4de-geldstroom

Doelwitte:

ʼn Aflyn-tablet-ondersteunde portuurondersteuning-loodsprojek in same­werking met die Govern Mbeki Math Development Centre, NMMU

 • Om ʼn professionele leergemeenskap (PLG) van in-diens Wiskunde-onderwysers by projekskole te vestig en te ondersteun ten einde die effektiewe aflewering van die kurrikulum in hulle klasse te bevorder.
 • Om ʼn effektiewe Tablet&TouchTutor® inkubasie- en steunprogram op Saterdae vir geselekteerde Graad 10-12 Wiskundeleerders te implementeer ten einde selfgerigte leer te ontwikkel en te gebruik om Wiskunde-inhoudgaping aan te spreek te oorbrug en om die gaping tussen sekondêre en tersiêre onderwys ten spyte van sosio-ekonomiese uitdagings suksesvol te oorbrug.

 

Konseptualisering van Selfgerigte Leer in Suid-Afrika: Praxis vir Volhoubare Bemagtigende Leeromgewings

Projekleier: Prof Charlene du Toit-Brits

Bron van befondsing: SDL-projek

Doelwitte:

Die oorhoofse doelwit is om SGL te konseptualiseer binne die unieke Suid-Afrikaanse konteks om ALLE onderrig-omgewings te verbeter wat effektiewe SGL-praktyke in Suid-Afrikaanse skole tot gevolg sal hê.

Die potensiaal van die aanvaarding en implementerig van hierdie voorgestelde raamwerk sluit in:

 1. effektiewe selfgerigte leer in die benadeelde leerder;
 2. vermeerder SGL-vaardighede van hierdie leerders, sowel as ander leerders in dieselfde klaskamer, waar hulle verantwoordelikheid vir hulle eie leer kan aanvaar; en
 3. ʼn toename in hierdie leerders se akademiese, emosionele en/of kulturele gereedheid wat hulle vermoë en/of gereedheid kan verbeter om lewenslank selfgerigte leerders te wees.

Hierdie raamwerk kan ook gebruik word as bystand vir onderwysers om selfgerigte leerders te kultiveer. Onderwysers moet ook leerders se omgewings in ag neem wanneer SGL in die klaskamer aangewend word.

Die volgende doelwitte is vir hierdie navorsing geformuleer:

Doelwit 1:

 • Om te bepaal hoe SGL binne ʼn unieke Suid-Afrikaanse omgewing gekonseptualiseer kan word om leerders as selfgerigte leerders te kultiveer;

Subdoelwit i: Om hierdie doelwit te verwesenlik, wil ons bepaal watter elemente van ʼn leerder se bestaan aangespreek moet word wanneer ʼn SGL-omgewing binne die Suid-Afrikaanse onderwysomgewing gebou word.

Subdoelwit ii: Om die invloed te bepaal van die verhouding tussen SGL en hierdie elemente (geïdentifiseer in Doelwit 1) op leerders se vermoë en gereedheid om effektiewe selfgerigte leerders te wees.

Doelwit 2:

 • Om ʼn raamwerk te formuleer waarvolgens SGL effektief in klasse toegepas kan word om ʼn kultuur van SGL in Suid-Afrikaanse klaskamers te bou.

 

Begrip vir die afleer van die mik-en-druk sleutelbordtegniek, en die leer/oorleer van blindtik as ʼn ander sleutelbordtegniek

Projekleier: Dr Elsie Lubbe

Bron van befondsing: SoTL-projek

Doelwitte:

 • Verduidelik hoe afleer en oorleer van ʼn vaardigheid verskil van ander vorms van leer.
 • Bepaal watter tipe kennis studente toepas tydens die afleer van die mik-en-druk sleutelbordtegniek, en die leer en oorleer van blindtik as ʼn ander tipe sleutelbordtegniek.
 • Stel vas wat dink studente die rol van selfgerigte leergereedheid en metakognisie is in die afleer van die mik-en-druk sleutelbordtegniek en die leer en oorleer van blindtik as ʼn ander sleutelbordtegniek.
 • Analiseer en interpreteer die data krities ten einde ʼn aksieplan op te stel, wat as riglyne gebruik sou kon word om die mik-en-druk metode as sleutelbordtegniek af te leer en om blindtik as sleutelbordtegniek aan te leer.

 

Die vestiging van leerteenwoordigheid in groot groepe in ʼn Koöperatiewe leer  (KL) - Vervlegde leer (VL)-omgewing om selfgerigte leer te verryk

Projekleier: Dr Chantelle Bosch

Bron van befondsing: SoTL-projek

Doelwitte:

Hierdie studie het ten doel om verslag te doen oor die vestiging van leerteenwoordigheid in groot groepe in ʼn KL-VL-omgewing om selfgerigte leer (SGL) te verryk.

Die doelwitte vir hierdie studie is dus:

 • Om te bepaal wat leerteenwoordigheid behels.
 • Om te bepaal hoe om van-aangesig-tot-aangesig onderrigstrategieë aan te neem vir ʼn aanlyn-omgewing.
 • Om te bepaal hoe om leerderteenwoordigheid in groot groepe in ʼn KL-VL-omgewing te vestig om SGL te verryk.
 • Om te bepaal hoe om fasiliteerderteenwoordigheid in groot groepe in ʼn KL-VL-omgewing te vestig om SGL te verryk.

 

Onderwysers se rol in die ontwikkeling van leerders se selfgereguleerde leer

Projekleier: Dr Bernadette Geduld

Bron van befondsing: Geen

Doelwitte:

 • Om by te dra tot die bevordering van SRL as ʼn belangrike voorvereiste vir  bevordering van SGL in skole en om Suid-Afrikaanse en Namibiese onderwysers se perspektiewe te vergelyk.
 • Om kwalitatiewe data te bekom oor graad 8-onderwysers se perspektiewe oor die waarde van SRL.
 • Om te bepaal of onderwysers bewus is van SRL en spesifiek of hulle opgelei is om SRL-strategieë te gebruik en implementeer.
 • Om verskillende individuele verskille en nuanse in faktore te ondersoek wat graag 8-onderwysers se gebruik van selfregulerende onderrig beïnvloed.
 • Analiseer en vergelyk kontekstuele faktore wat graad 8-onderwysers se motivering en eie doelmatigheid beïnvloed om SRL-vaardighede in hulle leerders te ontwikkel.
 • Ondersoek hoe die ontwikkeling van SRL bydra tot die ontwikkeling van SGL.

 

Dosente se skriftelike terugvoerpraktyke op studente assessering ter ondersteuning van self-gerigte leer: ‘n gevallestudie

Projekleier: Prof Kobus Lombard

Bron van befondsing: Interne befondsing (SDL)

Doelwitte:

Die doelwitte van hierdie navorsingsprojek sal wees om:

 • Die teoretiese grondslae van terugvoer op studente assessering wat met die idee van self-gerigte leer resoneer bloot te lê.
 • Dosente se beskouinge van terugvoer op studente assessering wat met die idee van self-gerigte leer verband hou vas te stel.
 • Vas te stel hoe dosente skriftelike terugvoer, wat met die idee van self-gerigte leer verband hou, op studente assessering verskaf.