Navorsingsentiteite

Edu-Hright

Die Onderwys en Menseregte in Diversiteit-navorsingseenheid (Edu-HRight) is gestig in 2013 in die Fakulteit van Opvoedingswetenskappe van die NWU, Potchefstroomkampus. Die sentrale wetenskaplike fokus van die Eenheid is op menseregtepraksis en -toepassing in die onderwys, met ʼn verskeidenheid van subfokusse soos deur die ses projekgroepe uitgebeeld, elk met tot 7 personeellede binne die fakulteit:

 • Sosiale Geregtigheid, Religie en Spirituele Kapitaal
 • Sosiale Geregtigheid in Opvoeding
 • Menseregte-onderwys in Diversiteit
 • Regsperspektiewe in Onderwys
 • Openbare Skole in Diverse Omgewings
 • Dissipline in Onderwysinstellings

SDL

 

Wat is Selfgerigte Leer (SGL)? “In sy breedste betekenis beskryf selfgerigte leer ʼn proses waardeur individue die inisiatief neem, met of sonder die hulp van ander, om hulle leerbehoeftes te diagnoseer, leerdoelwitte te formuleer, menslike en materiële hulpbronne vir leer te identifiseer, toepaslike leerstrategieë te kies en implementeer, en leeruitkomstes te evalueer” (Knowles, 1975).

 

 Edu-Lead

Die Onderwys en Leierskap-navorsingseenheid (Edu-Lead) is in 2017 gestig in die Fakulteit Opvoedkundige Wetenskappe van die NWU, Potchefstroomkampus. Die sentrale wetenskaplike fokus van die entiteit is op leierskap op alle vlakke van die onderwysstelsel, met verskeie subfokusse soos deur die vyf projekgroepe uitgebeeld:

 • Omkeerstrategieë by swak presterende sekondêre skole: Lesse uit suksesgevalle in histories benadeelde gebiede;
 • Bevordering van gesonde skole in Suid-Afrika;
 • Die invloed van skoolhoof-leierskapstyle, skoolbestuurstrukture, morele leierskap en kontekstuele determinante op ʼn positiewe skoolklimaat;
 • Leierskapaanspreeklikheid van skoolhoofde insake verbeterde gehalte-onderwys (resultate) in sekondêre skole;
 • Verstaan van leierskap vir en gedurende skoolverandering en ontwikkeling in ʼn veeleisende voorheen benadeelde Suid-Afrikaanse konteks.