Opvoedkundige Sielkunde 

Oorsig

Die vakgroep Opvoedkundige Sielkunde bied ‘n verskeidenheid modules in Opvoedkundige Sielkunde aan op voorgraadse vlak.

Opvoedkundige Sielkunde fokus hoofsaaklik op menslike kognisie, emosies en gedrag soos dit in die verskillende ontwikkelingsfases in diverse opvoedkundige en sosiale kontekste manifesteer.

Die voorgraadse modules in Opvoedkundige Sielkunde se doel is om studente-onderwysers toe te rus met dissipline-spesifieke kennis en ’n ingeligte begrip van die leerders se kognisie, emosies en gedrag soos dit in die skoolsituasie manifesteer, en hoe om leerders se sielkundige welstand te bevorder.

Op nagraadse vlak word die volgende programme in Opvoedkundige Sielkunde aangebied:

 • BEdHons in Opvoedkundige Sielkunde: Die suksesvolle voltooiing van die akademiese en praktiese dele van hierdie program lei tot registrasie as geregistreerde voorligter by die Raad op Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (RGBSA).
 • MEd in Opvoedkundige Sielkunde: Dit is ’n navorsingsprogram en vereis dat die student oor ’n relevante onderwerp op die gebied van Opvoedkundige Sielkunde navorsing doen, en om ’n verhandeling vir eksaminering in te dien.
 • PhD in Opvoedkundige Sielkunde: Dit is ’n navorsingsprogram en vereis van die student om oor ’n relevante onderwerp op die gebied van Opvoedkundige Sielkunde navorsing te doen en om ’n oorspronklike en beduidende bydrae tot die bestaande korpus kennis in Opvoedkundige Sielkunde te maak. ’n Tesis moet vir eksaminering ingedien word.

 

Opvoedkundige Sielkunde fokus hoofsaaklik op menslike kognisie, emosies en gedrag soos dit in die verskillende ontwikkelingsfases in diverse opvoedkundige en sosiale kontekste manifesteer.

Opvoedkundige Sielkunde fokus hoofsaaklik op leerders wat leerhindernisse ervaar, en op hoe om hulle optimaal te identifiseer, te ondersteun en in inklusiewe klaskamers en skole te akkommodeer.

Die voorgraadse modules in Opvoedkundige Sielkunde se doel is om studente-onderwysers toe te rus met dissipline-spesifieke kennis en ’n ingeligte begrip van die leerders se kognisie, emosies en gedrag soos dit in die skoolsituasie manifesteer, en op hoe om leerders se sielkundige welsyn te bevorder.

Op nagraadse vlak word die volgende programme in Opvoedkundige Sielkunde aangebied:

 • BEdHons in Opvoedkundige Sielkunde: Die suksesvolle voltooiing van die akademiese en praktiese dele van hierdie program lei tot registrasie as geregistreerde voorligter by die Raad op Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (RGBSA).
 • MEd in Opvoedkundige Sielkunde: Dit is ’n navorsingsprogram en vereis dat die student oor ’n relevante onderwerp op die gebied van Opvoedkundige Sielkunde navorsing doen, en om ’n verhandeling vir eksaminering in te dien.
 • PhD in Opvoedkundige Sielkunde: Dit is ’n navorsingsprogram en vereis van die student om oor ’n relevante onderwerp op die gebied van Opvoedkundige Sielkunde navorsing te doen en om ’n oorspronklike en beduidende bydrae tot die bestaande korpus kennis in Opvoedkundige Sielkunde te maak. ’n Tesis moet vir eksaminering ingedien word.
 • Op nagraadse vlak word die volgende programme in Leerderondersteuning aangebied:

Graad opsies

Leerderondersteuning

Oorsig

Die vakgroep Leerderondersteuning bied ‘n verskeidenheid modules in Leerderondersteuning op voorgraadse vlak aan.

Leerderondersteuning fokus hoofsaaklik op leerders wat leerhindernisse ervaar, en hoe om hulle optimaal te identifiseer, te ondersteun en in inklusiewe klaskamers en skole te akkommodeer.

Die voorgraadse modules in Leerderondersteuning se doel is om studente-onderwysers toe te rus met dissipline-spesifieke kennis en ’n ingeligte begrip van die uiteenlopende leerhindernisse, en kennis van hoe om leerders met leerhindernisse optimaal te identifiseer, te ondersteun en in inklusiewe klaskamer- en skoolomgewings te akkommodeer.

Op nagraadse vlak word die volgende programme in Leerderondersteuning aangebied:

 • BEdHons in Leerderondersteuning: Die suksesvolle voltooiing van die akademiese en praktiese dele van hierdie program lei tot registrasie as geregistreerde voorligter by die Raad op Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (RGBSA).
 • MEd in Leerderondersteuning: Dit is ’n navorsingsprogram en vereis dat die student oor ’n relevante onderwerp op die gebied van Leerderondersteuning navorsing doen, en om ’n verhandeling vir eksaminering in te dien.
 • PhD in Leerderondersteuning: Dit is ’n navorsingsprogram en vereis van die student om oor ’n relevante onderwerp op die gebied van Leerderondersteuning navorsing te doen en om ’n oorspronklike en beduidende bydrae tot die bestaande korpus kennis in Leerderondersteuning te maak. ’n Tesis moet vir eksaminering ingedien word.

 

Leerderondersteuning fokus hoofsaaklik op menslike kognisie, emosies en gedrag soos dit in die verskillende ontwikkelingsfases in diverse opvoedkundige en sosiale kontekste manifesteer.

Leerderondersteuning fokus hoofsaaklik op leerders wat leerhindernisse ervaar, en op hoe om hulle optimaal te identifiseer, te ondersteun en in inklusiewe klaskamers en skole te akkommodeer.

Die voorgraadse modules in Leerderondersteuning se doel is om studente-onderwysers toe te rus met dissipline-spesifieke kennis en ’n ingeligte begrip van die leerders se kognisie, emosies en gedrag soos dit in die skoolsituasie manifesteer, en op hoe om leerders se sielkundige welsyn te bevorder.

Op nagraadse vlak word die volgende programme in Leerderondersteuning aangebied:

 • BEdHons in Leerderondersteuning: Die suksesvolle voltooiing van die akademiese en praktiese dele van hierdie program lei tot registrasie as geregistreerde voorligter by die Raad op Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (RGBSA).
 • MEd in Leerderondersteuning: Dit is ’n navorsingsprogram en vereis dat die student oor ’n relevante onderwerp op die gebied van Leerderondersteuning navorsing doen, en om ’n verhandeling vir eksaminering in te dien.
 • PhD in Leerderondersteuning: Dit is ’n navorsingsprogram en vereis van die student om oor ’n relevante onderwerp op die gebied van Leerderondersteuning navorsing te doen en om ’n oorspronklike en beduidende bydrae tot die bestaande korpus kennis in Leerderondersteuning te maak. ’n Tesis moet vir eksaminering ingedien word.
 • Op nagraadse vlak word die volgende programme in Leerderondersteuning aangebied:

Graad opsies

Lewensoriëntering

Oorsig

Lewensoriëntering is 'n verpligte leerarea Gr R - 9 en skoolvak vanaf Gr 10 tot 12 wat in Suid-Afrikaanse skole aangebied word. Die rasionaal van die vak is om leerders toe te rus om sinvol en suksesvol te wees in 'n veranderde samelewing en wreld. Lewensoriëntering soos in Nasionale Kurrikulumverklaring (2003) uiteengesit ontwikkel vaardighede, kennis, waardes en houdings by leerders. Hierdie bemagtiging lei daartoe dat leerders ingeligte besluite sal kan neem wat moreel verantwoordelik en verantwoordbaar is ten opsigte van gesondheidsbevordering, sosiale, persoonlike en liggaamlike ontwikkeling en beweging sowel as orintering ten opsigte van die wreld van werk. Hierdie vyf fokusgebiede het betrekking op mense- en omgewingsregte soos vervat in die Grondwet. Leerders sal ook leer om hulle Grondwetlike regte en verantwoordelikhede te kan beoefen deur ander se regte te respekteer en om verdraagsaam te wees teenoor kultuur- en religieusediversiteit om sodoende 'n demokratiese samelewing op te bou. Om hierdie vak tot sy reg in skole te beklemtoon is dit belangrik om voornemende onderwysers op te lei wat 'n sinvolle bydrae kan lewer in die opvoeding en onderwys van ons land se leerders. Onderwysers wat die vak sal aanbied sal 'n groot aandeel h in die persoonlike groei en sosiale verantwoordbaarheid van leerders wat ook daartoe sal help om 'n produktiewe ekonomie en dus verbeterde lewensgehalte te skep vir alle burgers van die land.

Graad opsies

Bewegingsonderwys

Oorsig

Bewegingsonderwys spreek die fokusarea van Liggaamlike Opvoeding aan, wat een van die fokusareas van Lewensoriëntering is (50% van Lewensoriëntering se tyd in die skool word aan Liggaamlike Opvoeding toegedeel). Volgens die Kurrikulum- en Assesseringbeleidstelling (CAPS) is Lewensoriëntering een van die vier verpligte kernvakke wat in Graad 12 geslaag moet word, voordat 'n leerder aan die vereistes voldoen om 'n Nasionale Senior Sertifikaat te verwerf.

Indien u Bewegingsonderwys as kernmodule kies, kan u Liggaamlike Opvoeding sowel as Lewensoriëntering op skool fasiliteer. Aanvullend tot u kwalifikasie as Liggaamlike Opvoeding-onderwyser, sou u ook kwalifiseer as Sportorganiseerder, Sportafrigter of Rekreasie-aktiwiteit organiseerder.

Die Bewegingsonderwys-kernmodule sluit die volgende in: Wateraktiwiteite, Toegepaste Anatomie & Fisiologie, Grondslag en Ontwikkeling van Bewegingsonderwys en Sport, Opvoedkundige Dans en Gimnastiek, Evaluering en Assessering, Oefenkunde, Sportbestuur, Progressiewe Sport en Spele, Perseptueel-Motoriese Ontwikkeling en Talentidentifisering asook Sportbeserings en Rekreasiekunde.

Graad opsies