Menseregte-onderwys in Diversiteit 

Subarealeier: Prof Shan Simmonds

Secundus: Dr Annamagriet de Wet

Visie

Menseregte-onderwys in Diversiteit (Religie, Kultuur en Geslag) benader menseregte in die onderwys as praksis wat die klem lê op geslag, geloofstelsels en kulturele diversiteit, wat bydra tot menseregtegeletterdheid en menseregte-onderwys. Die hoofdoel is om volhoubare strategieë te ontwikkel om opvoeders te help om ʼn kultuur van menseregte in diverse onderwyskontekste te skep.

Doelwitte

Die subarea het ten doel om:

 • volhoubare strategieë te ontwikkel om opvoeders te help om ʼn kultuur van menseregte in diverse kontekste te skep;
 • voorpuntnavorsing te doen oor sake rakende menseregte, geslagskwessies, geloofstelsels en kulture in die konteks van die onderwys;
 • by te dra tot teorie en transformerende kurrikulumontwikkeling; en
 • ʼn kernnavorsingsgroep te stig om saam te werk om die toenemende behoefte aan navorsing in hierdie domein vol te hou en te ondersteun, en om betrokke te wees by gerigte diskoerse oor Menseregte-onderwys in diverse kontekste.

 

Regs- en Vergelykende Perspektiewe in Onderwys 

Subarealeier: Dr Louw de Beer

Secundus: Dr Ewelina Niemczyk

Visie

Hierdie subarea wil regs- en vergelykende kwessies op die onderwysgebied ondersoek en verstaan ten einde relevante brandpunte in die onderwys aan te spreek.

Doelwitte

Die subarea het ten doel om die toepassing van die volgende na te vors, te analiseer en te evalueer:

 • menseregte vanuit ʼn regs- en vergelykende perspektief ten einde teorie te ontwikkel en geborgenheid in die basiese en hoër onderwysstelsel te verbeter;
 • die vergelykende metode onderwysdoelwitte en -doelstellings van relevante lande te evalueer en te verbeter;
 • wetgewing in die onderwys om die vakkundige versameling wat verband hou met die professionele sekuriteit van opvoeders in die werkplek, uit te brei;
 • effektiewe skoolbeheer en -leierskap in ʼn ontwikkelende demokrasie;
 • regs- en teoretiese perspektiewe  van menseregte in die voorbereiding en opleiding/ontwikkeling van onderwysers.

 

Sosiale Geregtigheid in Opvoeding 

Subarealeier: Prof Johan Botha

Secundus: Dr Louise Postma

Visie

Hierdie subarea het ten doel om die verwesenliking van sosiale geregtigheid binne (post-) konflik- en diverse gemeenskappe soos dit in onderwys manifesteer, te verken en te bevorder.

Doelwitte

Die subarea het ten doel om:

 • sosiale geregtigheid en menseregteteorie aan te pak, te verken en te verstaan soos dit in sosiale geregtigheid in die onderwys manifesteer;
 • netwerke en strukture in die onderwys te vorm wat verskillende onderwysrolspelers saamsnoer om sosiale geregtigheid te verken en te bevorder;
 • strategieë te bepaal om menseregteskendings en sosiale onreg aan te roer wat omgesit sal word in die verwesenliking van sosiale geregtigheid in die onderwys.

 

Sosiale Geregtigheid, Religie en Spirituele Kapitaal 

Subarealeier: Prof Ferdinand Potgieter

Secundus: Prof Charl Wolhuter

Visie

Sosiale geregtigheid in die onderwys: religie, spirituele kapitaal en menseregte ondersoek enersyds die mate waarin godsdienstig diverse gemeenskappe asosiale disposisies en gedrag openbaar, en in watter mate sodanige disposisies en gedrag in onderwysverwante praksis gereflekteer en/of ingeskerp, bevorder en ontlok word. Andersyds ondersoek dit ook, vanuit die oogpunt van ʼn persoonlike, positiewe verantwoordelikheid, die verskynsel van spiritualiteit sowel as diversiteit en (on)verdraagsaamheid ten einde by te dra tot ʼn positiewe gemeenskapslewe.

Doelwitte

Die subarea het te doel om:

 • die aard en determinante wat bydra tot (on)verdraagsame religieuse praktyke en spiritualiteit in opvoedkundige/onderwysinstellings te verken, te ondersoek, te identifiseer en teoreties te analiseer.
 • moontlike teoretiese oplossings vir die verwagte probleem van religieuse (on)verdraagsaamheid onder mense en binne onderwysstelsels te verken, te verstaan en te verduidelik;
 • moontlike teoretiese oplossings vir die verskynsel van spiritualiteit in onderrig-leeromgewings en binne onderwysstelsels te verken, te verstaan en te verduidelik;
 • die plek en rol van sosiale geregtigheidsonderwys sowel as sosiale kapitaal ten opsigte van religieuse (on)verdraagsaamheid en spirituele praktyke in opvoedkundige/onderwysinstellings te verken, te verstaan en te verduidelik;
 • om die omvang te bepaal van leerders, voordiens- en indiensonderwysers se vermoë om ʼn kultuur van spirituele kapitaal en spirituele praktyke gebaseer op sosiale geregtigheid in die onderwys en diverse opvoedkundige kontekste, te versterk.

 

Openbare Skole in Diverse Omgewings 

Subarealeier: Prof Elda de Waal

Secundus: Dr Elize Küng

Visie

Met Onderwys en Menseregte in Diversiteit as die agtergrond, ondersoek Openbare Skole in Diverse Omgewings spesifieke bene van die organisasie genaamd “skool” op wetlik strategiese maniere om suksesvolle openbare onderwys te bevorder. Die belangrikste doel is om die rigting van wetlik strategiese aksiegeoriënteerde riglyne aan te wys vir die skep van doelgerigte, gedissiplineerde en veilige leeromgewings wat onderwysers vanuit diverse agtergronde sal toelaat om leerders vanuit diverse agtergronde te ondersteun om te ontwikkel tot verantwoordbare en waardige burgers.

Doelwitte

Die subarea het ten doel om:

 • fundamentele regte van die onderwysvennote te koester en te verdedig;
 • beste belange van leerders en onderwyserregte te ondersoek om ʼn balansgevoel te ontdek;
 • strategieë te verken om die skool- en klaskamersekuriteit te bevorder;
 • ondersoek religieuse, kulturele en taal paradoksale op skoolvlak om te help om menseregteskendings af te weer;
 • oorweeg bane na onderwysvennoot-aanspreeklikheid vir onderwysers, ouers en leerders om demokratiese onderwysbeginsels te steun;
 • ondersoek openbare wet-aanwysers om ʼn basiese raamwerk van regsaspekte voor te stel wat beduidend is tot die bevordering van suksesvolle openbare onderwys;
 • ontleed hofsake om die regstandaarde te ontdek wat vereis word vir die daarstelling van openbare onderwys wat erkenning verleen aan diversiteit.

 

Dissipline in Onderwysinstellings 

Subarealeier: Prof Connie Zulu

Secundus: Dr Joyce Dhlamini

Visie

Dissipline in Onderwysinstellings het ten doel om die redes vir en die aard van wangedrag in onderwysinstellings, waaronder openbare skole en tersiêre onderwysinstellings, te verstaan en te bepaal ten einde geskikte maniere te vind om dit te beheer, sodat ʼn positiewe klimaat geskep kan word wat bevorderlik is vir ordelike onderrig en leer.

Doelwitte

Die subarea het ten doel om:

 • voorpuntnavorsing te doen oor kwessies van wangedrag in onderwysinstellings vanuit veelvoudige perspektiewe: leerders, studente, opvoeders en ouers, nasionaal en internasionaal;
 • by te dra tot sosiale kohesie en transformasie deur riglyne te verskaf vir die ontwikkeling van beleid en praktyk aangaande wangedrag in onderwysinstellings;
 • ʼn repertoire van strategieë te ontwikkel vir die beheer van wangedrag in skole en tersiêre instellings;
 • om nasionale en internasionale samewerkende navorsingsnetwerke daar te stel met die doel om kennis te bevorder op die terrein van wangedrag in onderwysinstellings.