Fokus

Die oorkoepelende navorsingsfokus van die Eenheid is om te verken en te interpreteer ten einde kennis rakende Onderwys en Menseregte in Diversiteit (Edu-HRight) te genereer tot voordeel van die samelewing. Innoverende kennis met betrekking tot onderwys, menseregte en diversiteit as subjektiwiteite-in-wording word geteoretiseer in die strewe na sosiale geregtigheid en demokratiese waardes ter wille van veilige ruimtes vir praksis. Transformasie kom te voorskyn en geskied deur middel van wetenskaplike ondersoek en die vertolking van mense se ervarings in diverse omgewings, van filosofiese en sosiologiese perspektiewe onderliggend aan, onder meer, onderwysreg, sosiale en spirituele kapitaal sowel as toepassing van menseregte in die onderwys. Menseregtepraksis omvat die verwesenliking en internasionalisering van sosiale geregtigheid sowel as die waardering van diverse onderwys en opvoedkundige kontekste.

 

Doelwitte

Die algehele doelwitte van die navorsing in die Eenheid vind uiting in diverse onderwyskontekste en beoog om:

  • nuwe kennis rakende onderwys en menseregte in diversiteit te inisieer;
  • innoverende kenniskonstrukte te teoretiseer in die strewe na sosiale geregtigheid en demokratiese waardes om instaatstellende ruimtes vir praksis te skep;
  • wetenskaplike transformasie van en ondersoek na sosiale kapitaal te ondersteun;
  • filosofiese, sosiologiese, transformerende, regs- en vergelykende perspektiewe en praksis aan te roer, te verken, te verstaan en te verduidelik;
  • (post-)konflik- en (post-)stryd-epistemologieë as deel van ons ondersoekende doeleindes te aanvaar en om voorts die omvang en impak van die verwesenliking van menseregtepraksis te aanvaar; en
  • die verwesenliking van sosiale geregtigheid binne (post-)konflik- en diverse samelewings soos dit in die onderwys manifesteer, te verken en te bevorder.